คอมพิวเตอร์ในอนาคต

     คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทำงานแทนมนุษย์ มนุษย์เรียกคอมพิวเตอร์ว่าสมองกล เพราะคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่สร้างขึ้นมาให้คิดคำนวณแทนมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถทำงานอย่างอื่นที่ต้องการใช้งาน เช่น โยงข้อมูลเข้าด้วยกัน หาข้อมูลในเว็บ ตรวจตัวสะกดและไวยากรณ์ วินิจฉัยโรค เป็นต้น ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ทำงานเหล่านี้ได้ดีมาก ในอนาคตคอมพิวเตอร์ไม่ได้หยุดเพียงแค่ให้มีขนาดเล้ก ราคาถูก หรือรูปลักษณ์แปลกที่น่าใช้เท่านั้น หากแต่ยังพยายามคิดค้นและพัฒนาขีดความสามารถพัฒนาขีดความสามารถให้ไกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น ศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างปัญญาเทียมเลียนแบบการคิดหรือสมองของมนุษย์ วึ่งในงานหลาย ๆ ด้านก็มีการประยุกต์คอมพิวเตอร์เข้าไปใช้เพื่อคิดและตัดสินใจปก้ปัญญาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อช่วยในงานด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นต้น