ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้ามาใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ง่ายเช่นเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหน่วยงานหรือบริษัทก็นำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเช่นควบคุมและตรวจสอบสินค้าบันทึกข้อมูลและเรียกดูประวัติของนักเรียนนักศึกษาดูแลระบบให้บริการลูกค้าเป็นต้น
คอมพิวเตอร์มีบทบาทและความสำคัญกับชีวิตประจำวันของมนุษย์แทบทุกสายงานที่ต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานโดยสังเกตได้จากคำศัพท์ที่มีคำนำหน้าด้วยตัวอักษรย่อ E (Electronic) มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่น
E-Banking ธนาคารอีเลคทรอนิค
E-Service บริการออนไลน์
E-Learning การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์
E-Government การพัฒนาด้านสังคมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการบริการ
ตัวอย่างประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่นิยมเอาไปใช้ในงานด้านต่างๆ
1 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานของรัฐ 2 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจทั่วไป
3 คอมพิวเตอร์กับงานสายการบิน 4 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา
5 คอมพิวเตอร์กับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้า 6 คอมพิวเตอร์กับงานธนาคาร
7 คอมพิวเตอร์กับงานทางวิทยาศาสตร์ 8 คอมพิวเตอร์กับงานการแพทย์