ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลตลอดจนรับคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาหรือคำนวณที่สลับซับซ้อนแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมีไว้สำหรับผ่อนแรงกายและสมองของมนุษย์ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งก็คือความสามารถประมวลผลข้อมูลได้อนุมัติตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ทำและแสดงผลลัพธ์ออกมาทางอุปกรณ์แสดงผลโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลคือข้อมูลหรือสารสนเทศ (information)